فلش کارت های ارشد و دکترا

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد)

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

آمار (ارشد-دکتری)

قیمت : ۱۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۴,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack1

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

زبان انگلیسی - Pack2

قیمت : ۱۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۱,۳۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

کتاب کدینگ تئوری

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

دانش مسائل روز

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

بازاریابی

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

ریاضی (17جلد کتاب آموزش3بعدی)+60فلش کارت

قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۳,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد خرد

قیمت : ۸۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۰,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

اقتصاد کلان

قیمت : ۱۰۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۸,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدیریت مالی

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۵,۰۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

قیمت : ۱۷۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۷,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مدیریت تولید

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۲,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مبانی کارآفرینی (ویرایش جدید)

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان

مالیه عمومی و بودجه

قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۳,۵۰۰ تومان


دانلود نمونه رایگان